pdf formátumban innen tölthető le 

HARMADIK PÉNTEKI ENGESZTELÉS

MÁRCIUS

„Én, az Úr vagyok a ti Istenetek; legyetek szentek, mivel Én is szent vagyok” (Lev.11,44-45)

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5,48)

Mindazok, akik önmagukat már fölajánlották Jézus Krisztus Drága Vérének, tartsanak ki a csütörtök éjjeli virrasztásokban. Vigasztalják a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, engeszteljék Őt a világ minden bűnéért, különösen az Ő Drága Vére ellen elkövetett bűnökért. Járjanak az életszentség útján, tanulják meg, s váltsák tettekké a Tökéletes Tisztaság erényeiről szóló tanításokat, s 3 év elteltével, megújítva fogadalmukat, mellyel önmagukat Jézus Drága Vérének szentelték, megkaphatják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját.

Tökéletes tisztaság rózsája

Az Égiek újabb ajándéka, mely megtanít minket arra, hogyan gyűjtsük össze azokat a szükséges erényeket, melyekkel legyőzhető az Antikrisztus és annak minden erői. A Tisztaság Rózsája 14 sziromból áll, 7 piros szirom és 7 fehér szirom kapcsolódik egybe, két fejet alkotva egy közös száron. Mindegyik virágszirom egy-egy erényt képvisel, melyek a tökéletes tisztaságra vezetnek minket. Ezeket a virágszirmokat (erényeket) az Úr Jézus Krisztus adta, küldöttein keresztül. 2001 júliusában szentjeit küldte el, hogy tanítsanak minket a különböző erényekről. A fehér szirmok: egyszerűség, erkölcsösség, szeretet, öröm, bölcsesség, gyengédség, jóság. A piros szirmok: hűség, önfeláldozás, kedvesség, békesség, engedelmesség, türelem, alázat. A hívek ajándékként kapják ezt a Rózsát 3 évente egyszer, (szeptemberben) mikor megújítják teljes önátadásukat Jézus Krisztus Legdrágább Vérének. Ezekre az erényekre tekintve alakítják életüket az életszentség útján járva.

 

2001. JÚLIUS 1.

AZÉRT JÖTTEM, HOGY FELAJÁNLJAM NEKTEK A TÖKÉLETES TISZTASÁG RÓZSÁJÁT

 

Látomásomban egy felhőből gyönyörű fehér és vörös rózsák hullottak. Egy kis idő elteltével a rózsák eltűntek, a felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s így szólt hozzám:

„Gyermekeim, köszöntelek titeket ebben a hónapban. Bizony mondom nektek, békesség legyen veletek! Boldog vagyok, hogy ilyen sokan összegyűltetek imában, virrasztásban, és áldozathozatalban. Látom hűséges buzgóságotokat és szereteteteket. Köszöntelek titeket, köszöntök mindenkit, akik lélekben csatlakoznak hozzátok szerte a nagyvilágban. Jöjjetek és fogadjátok szeretetemet.

Gyermekeim, öt éve már annak, hogy meghívtalak titeket, hogy imádjátok Drága Vérem, különösen ebben a nagy hónapban, júliusban, ami az Én Drága Vérem tiszteletére van szentelve. Boldogok, akik meghallották hívásomat ebben az évben, ők majd élvezhetik tanításom igazságát. Mindazok, akik meghallották kérésemet, és engedelmeskedtek neki, nem fogják nehéznek, s körülményesnek tartani, hogy elfogadják ennek a nagy hónapnak a drága ajándékát.

Gyermekeim, azért jöttem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Ez az életszentség rózsája. Ezt az ajándékot Édesanyám könyörögte ki számotokra az elmúlt évek során, de eddig még nem mutattatok elég hajlandóságot arra, hogy el is fogadjátok Tőlem. Most azonban, már látok egy kis lelki növekedést bennetek, ébredeztek lelki álmosságotokból. Látom, ahogy növekedtek a szeretetben, így hát felajánlom mindnyájatoknak a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Mindenki, aki szeret Engem, ölelje hát ezt a Rózsát magához. Ezzel a Rózsával a világ úgy ismer majd fel titeket, mint az Én vigasztalóimat. Rajtatok keresztül az életszentség új illata árasztja majd el a világot. Ez az a Dicsőséges Uralom, amire meghívlak titeket, hogy terjesszétek azt. Elküldöm a következő napokban hozzátok szentjeimet, holnap kis Szent Terézt küldöm hozzátok, aki a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról fog tanítani titeket. Legyetek készen, s fogadjátok be tanításaikat.

A Tökéletes Tisztaság Rózsájának ajándéka szent ajándék, melyet szeretteim mindig azon a napon fognak megkapni tőlem, mikor megújítják önátadásukat az Én Drága Véremnek. Tanuljátok meg a Mennyország tanításait a Tökéletes Tisztaságról, s így elérhetitek majd a tökéletességet. Bizony mondom nektek, legyetek szent nemzet. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghív titeket az életszentségre.

Megáldalak benneteket!”

 

 

ELSŐ ÓRA ÜZENETE

2001. JÚLIUS 2.

GYŰJTSÉTEK ÖSSZE A KEDVESSÉG ÉS A JÓSÁG (RÓZSA)SZIRMAIT

 

Látomásban egy kis szentet láttam, kezében rózsát tartva, egy felhőben közénk jönni. Közelünkbe érve így szólt:

„Ó, mily boldog ez a nemzedék! Mily áldottak azok, akik ebben az időben élnek! Örvendjetek, Sion gyermekei! Ó, te, akinek megadatott, hogy világosságot láss ebben a sötét világban, örvendezz! Az áldás, a szeretet és irgalom, melyet a Menny megnyitott előttetek, oly nagy! Még egy nemzedék sem látott ezelőtt ily nagy áldást. Még egy nemzedék sem tapasztalhatott ehhez fogható szeretetet. Bizony mondom nektek, még egy nemzedék sem kapott ennyi irgalmat az Istentől! Vajon lehetséges olyan nemzedéket látni, mely nagyobb kegyelmet kap annál, melyet ez az élő nemzedék kap? Lássátok hát, hogy az Úr mindnyájatokat a tökéletességre hív meg. A Mennyország kapuja nyitva áll előttetek. Valóban az Örök Atya szeretett Fiának gyermekei vagytok. Ó barátaim, ne hagyjátok figyelmen kívül ezt a drága virágszirmot. Mikor a földön éltem én is összegyűjtöttem mindet, hogy elérjem az örökké tartó tisztaság állapotát. Tessék, ez a szerető szirom, soha nem fog elhervadni.

Tekintsetek most egy másik sziromra, amit a mi szerető Mesterünk engedett meg, hogy nektek adjam. Ó barátaim, fogadjátok el tőlem a jóság szirmát. Ő azt akarja, hogy jók legyetek, s jót tegyetek. A világ összetapossa ezt a szent szirmot, de ti, barátaim, fogadjátok szeretettel a jóság szirmát. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsájának másik szirma. Legyetek jók! Had lássa a világ mindig a ti jóságotokat! Barátaim, a szárazság órájában, had lássa a világ a ti jóságotokat. Az elpártolás és cserbenhagyás órájában, had lássa a világ a ti jóságotokat. Mikor lelkileg szomjaztok, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy megcsaljátok egymást, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy a testiség bűnébe essetek, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy egymást utáljátok, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy kétségbe essetek, had lássa a világ a ti jóságotokat. Barátaim, bizony mondom nektek, a kísértések idején, hogy bármilyen bűnt elkövessetek, had lássa a világ a ti jóságotokat. A ti jóságotok testesüljön meg a rejtett és a véres világban egyaránt. Legyetek jók! Had lássa a világ a ti jóságotokat és dicsőítsétek meg az Atyát a Mennyben!

Ó, a Szeretett gyermekei, gyűjtsétek össze ezt a virágszirmot. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsájának a szirma. Ezzel a szirommal, a Haláltusát vívó Mester szerettei az egész világ figyelmét felhívják az ő Mesterük Dicsőséges Uralmára. Azon az örvendetes napon, boldogan látom majd kezeitekben a győzelem jeléül ezt a Rózsát. A mi szeretett Mesterünk áldjon meg titeket, most távozom tőletek.”

A látomás hirtelen eltűnt, majd a Haláltusát vívó Jézus Krisztus jelent meg, aki így szólt:

„Gyermekeim, hallottátok, gyűjtsétek össze ezeket a szirmokat. a jóság és a kedvesség szirmait, s ezáltal növekedtek majd lélekben, a tökéletességhez vezető úton. Így hát megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

 

 

 

 

 

 

MÁSODIK ÓRA ÜZENETE

2001. JÚLIUS 3.

A SZERETET DRÁGA VIRÁGSZIRMA

 

Látomásban, egy felhőben az Isten egyik szentje jött közénk, aki kezében egy keresztet és egy rózsát tartott. Közelebb jött, s így szólt:

„Isten kicsiny gyermekei, azért jöttem, hogy felajánljam nektek, annak az ajándékát, Aki szeret titeket. Ez a drága szirom, a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról, a szeretet szirma. Én a ti testvéretek, Szent János apostol vagyok, s nagy örömmel és szeretettel jöttem hozzátok. Boldog vagyok, hogy megláthatom, ahogyan Mesterem nektek ajánlja a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Nagyon sok szent vágyakozott rá, hogy lássa a szeretetnek ezt a korszakát, amelyben ez a szerencsés nemzedék él, akik előtt a Fiú megnyitotta isteni Irgalmának óceánját. Áldottak mindazok, akik megkapják a kegyelmet, hogy összegyűjtsék azokat a rózsaszirmokat, amelyeket szétszórtak a világban, ők lesznek a Dicsőséges Birodalom szent nemzete.

Isten kicsiny gyermekei, felajánlom nektek a Tökéletes Tisztaság szeretetének szirmát. Nézzetek körül a világban, s lássátok meg, hová szórták szét ezt a szent szirmot. A világ nem értékeli ezt, mert nem ismeri. Ezen a drága ajándékon keresztül gyógyul majd meg a világ. Ezen keresztül a világ megmenekül majd. Ne hagyjátok ezt figyelmen kívül. Bizony mondom nektek, ne hunyjatok szemet felette. Ez számotokra szent ajándék. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsája. Ez a szeretet szirma.

A ti hivatásotok az, hogy szeressetek. Szeressétek Isteneteket, Uratokat, teljes szívetekből. A szeretet az, amit ajánljatok fel Neki mint élő áldozatot. Az áldozat, amit Neki ajánlotok, az az, hogy engedelmeskedtek szent parancsainak. Isteni parancsa az, hogy szeressetek. Arra kérlek titeket, hogy a legjobbat keressétek, amit felajánlhattok annak, Akinek szerelmei vagytok. Ha Szerelmetek inni kér, enyhítsétek szomját. Hallottam a Haláltusát vívó Mesteretek kérleléseit, hogy adjatok inni neki. Mit tesztek hát, hogy enyhítsétek szomját? Egy másik alkalommal azt hallottam, hogy arra kér titeket, hogy lemeztelenítettségében takarjátok be Őt, hogy álljatok ki mellette a gonosszal szemben, ami a világban és az egyházban van, és hogy ajánljátok fel neki szíveteket. Ha igazán szeretitek Őt, válaszoljatok nagyobb szeretettel ezen kéréseire.

Ez a szeretet virágszirma. Vegyétek el. Isten kicsiny gyermekei, arra kaptatok meghívást, hogy szeressetek. Úgy szeressétek felebarátjaitokat, mint önmagatokat. Tegyétek velük azt, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Arra kérlek titeket, hogy felebarátotokról több jót tételezzetek fel, mint amit magatokról gondoltok, Mesteretek gondol majd rátok, ahogyan a kereszten is gondolt rátok. Ez a bűnnel teli világ, had lássa szereteteteket, mint a világ világosságát. Azok számára, akik a romlottság tengerében úszkálnak, legyen a ti szeretetetek egy meghívás az üdvösségre. Szeressetek minden embert. Szeressétek és imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek titeket. Ez a szeretet drága szirma, amit nektek ajánlok.

Isten kicsiny gyermekei, szeressétek a körülöttetek lévő természetet, fákat, madarakat, állatokat, halakat, de még a hangyákat és termeszeket is. Egyik állat sem gyűlöl titeket, még azok sem, akiket mérgezőeknek tartotok. Emlékezzetek arra, hogy a szeretet nem vár ellenszolgáltatást. Szeretetetekért cserébe soha ne várjatok jutalmat vagy viszont-szeretetet az élőktől s élőlényektől.

A Tökéletes Tisztaság szeretetének szirmán keresztül, az egész világ tudni fog a Dicsőséges Uralom meghirdetéséről. A Tökéletes Tisztaság Rózsájának illata áradjon belőletek a világ végéig. Áldjon meg titeket a jóságos Isten, aki felajánlotta nektek ezt a szent szirmot. Most távozom tőletek.”

Hirtelen a látomás eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s így szólt:

„Gyermekeim, ismét hallottatok egy tanítást Jánostól. Gyűjtsétek össze a szeretet szirmait magatoknak, s növekedni fogtok a tökéletesség felé. Boldoggá tesztek majd, ha válaszoltok erre a meghívásra. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMADIK ÓRA ÜZENETE

2001. JÚLIUS 4.

AZ ÖNMEGTAGADÁS AZ ÉLETSZENTSÉG KULCSA

 

Látomásban, egy felhőben megjelent egy szent, kezében egy rózsával. Közelebb jött, s így szólt:

„Sion gyermekei, azért jöttem, hogy felajánljam nektek ezt a drága ajándékot az urak Urától. Az ajándék a szent önmegtagadás kedves virágszirma. Ez az önuralom szirma. Bizony mondom nektek, ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirma. Ez a szirom elfeledve hever a világban. A szerető mester, mikor elküldött engem, így szólt: „Azért küldelek a világba, hogy felajánld nekik a szent önmegtagadás szirmát. Még szerelmeim között is oly keveseket látok, akik összegyűjtötték e szirmokat. Menj, küldelek téged, hogy nyisd fel szemüket, hogy meglássák ezt a hatalmas kegyelmet. Akik meglátják, s összegyűjtik e szirmokat, mennyei kincseket szereznek maguknak, soha nem lesznek az isteni Bölcsesség hiányában.”

Én vagyok a ti leányotok, Brigitta. Kövessetek engem, Sion gyermekei, hogy meglássátok, hogy merre hevernek elfelejtve a szent önmegtagadás szirmai szerte a világban. Gyertek, s nézzük meg őket a „gondolatok” területén. Arra vagytok meghívva, hogy uralkodjatok gondolataitok felett, de sokan közületek ezt nem tudják. Sion gyermekei! Mik azok a gonoszságok, amik megtöltik szíveiteket? Milyen gonoszságok töltik be folytonosan gondolataitokat? Elfelejtettétek, hogy a ti lelketek a legszentebb Istennek az élő tabernákuluma? Isten tabernákulumának szentnek kell lenni. Arra kaptatok meghívást, hogy uralkodjatok gondolataitok felett. Az ember bűnbeesése óta a világ a pokol erőivel van teli. Csak az önmegtagadáson keresztül érhető el a tökéletesség.

Barátaim, bármikor, ha a gonosz vágy tölti be szíveteket, azonnal űzzétek ki azokat onnan. Ne vesztegessetek időt, ne engedjétek meg, hogy helyet foglaljanak szívetekben. Bizony mondom nektek, ne leljétek örömeteket a pokol keserű bűzében. Inkább gyorsan vegyétek fel az önmegtagadás szirmát, hogy belélegezhessétek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának édes illatát.

Tanuljátok meg felvenni e szent szirmot s „látás” és „hallás” területén is. Mindig gondoljatok a Mennyre és Isten szeretetére. Az örökélet jutalma, melyet nektek megígért, legyen reményetek központjában mindig. Vegyétek fel ezt a szirmot, s a Paradicsom örömével telik meg majd szívetek.

Jöjjetek most velem a „látás” mezejére. Sion gyermekei, láthatjátok, hogy a világ telve van gonoszsággal. Hogy össze tudjátok gyűjteni ezt a kis szirmot, irányítanotok kell a látásotokat. Soha, bizony mondom nektek, soha ne nézzetek kétszer a bűnre. Abban a pillanatban forduljatok el attól, mihelyst megláttátok. Álljatok ellen annak a biztatásnak, hogy ismét rápillantsatok. Ha így tesztek, akkor sikerül összegyűjtenetek az önuralom szirmát, a szent önmegtagadás szirmát. Tanuljatok meg szent dolgokra tekinteni. Ha így tesztek, akkor sikerül összegyűjtenetek számotokra a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait.

A „hallás” mezején járva, tanuljátok meg, szerezzetek jobban örömet a léleknek, mint a testnek, tartózkodjatok azoktól a dolgoktól, amiket nagyon szerettek. Tanuljátok meg, hogy azokat a dolgokat keresitek, amelyeket noha ti nem feltétlenül szerettek, azok mégis örömet szereznek a Mennynek. Több keserűt és kevesebb édeset vegyetek magatokhoz, tanuljatok meg olyat enni időnként, ami nem felel meg étvágyatoknak, s néha-néha utasítsátok vissza azt, ami nagyon ízlik nektek. Ha így tesztek, sikerül majd összegyűjtenetek számotokra a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait.

Sion gyermekei, soha ne vágyakozzatok azután, hogy gonosz szavakat, hamis vádakat, sátáni zenéket, vagy a világ üres dicshimnuszát halljátok. Barátaim, azt tanácsolom nektek, hogy tartsátok magatokat távol a gonosz összejövetelektől, azonban, hogy sikerüljön a szirmokat összegyűjteni, járjatok az Isten gyermekeinek összejöveteleire.

Ez az ajándék a szent önmegtagadás szirma, melyet az én Uram, Istenem engedett meg, hogy nektek felajánljam. Ez egy drága ajándék, ha összegyűjtitek, kinyitjátok a világ számára az új édenkert kapuit. Gyűjtsétek össze e szirmokat, hogy világító oszlopok lehessetek ebben a sötét világban.

Áldjon meg titeket a mi Megváltónk, aki hozzátok küldött, hogy átadjam ezt a tanítást nektek.”

Hirtelen a látomás eltűnt, majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki így szólt:

„Gyermekeim, gyűjtsétek össze, bármibe is kerül a szent önmegtagadás szirmát. Ha ezt figyelmen kívül hagyjátok, alig érhetitek el a tökéletességet. Mindennek a végén, megértitek majd, miért van oly nagy szükségem most a ti tökéletességetekre. Aki magához öleli e szirmot, azt folytonosan betöltöm az isteni Bölcsességgel, amely bölcsességet a világ soha nem fog adni. Ez a szirom lesz a „legtanulatlanabb”, de a legbölcsebb.

Így megáldalak titeket, amint magatokhoz ölelitek e szirmot, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”

 

 

NEGYEDIK ÓRA ÜZENETE

2001. JÚLIUS 5.

A BÉKESSÉG SZIRMAI A DICSŐSSÉGES VILÁGÉRT

 

Látomásban egy szentet láttam felénk közelíteni, kezében egy keresztet és egy rózsát tartott. Öt kerub kísérte, s énekelve ereszkedtek le a felhőben. Amint hozzánk értek a szent így szólt:

„Én vagyok Assisi Szent Ferenc. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a békesség drága szirmát. Mielőtt megmutatnám nektek ezt a drága szirmot, nyissátok meg szíveteket, hogy megérthessétek, milyen óriási kegyelmet kaptok. Mily boldogok azok, akik megragadják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, soha nem sajnálkoznak majd napjaik felett. Áldottak azok a kezek, amelyek megfoghatják a Tökéletes Tisztaság Szent Rózsáját. De ó, mily bánat azoknak, akik visszautasítják ezt a Rózsát, ők azok, akik nem értik és nem akarják megérteni, nem keresik, hanem eltaszítják maguktól a tökéletes Tisztaság drága Rózsáját. Bánkódni fognak majd mulasztásaik felett, azokban a napokban, mikor mindent felfednek.

Örvendjetek Sion gyermekei, akiknek megadattatott a lehetőség és a kegyelem, hogy megkaphassák e szent Rózsát. Örvendjetek mind, akiket a Mester szeret. Ti vagytok a legszerencsésebb nemzedék. Azoknak, akik elvesznek, nem lehet kifogásuk. Hatalmas mennyei ajándékot kaptatok. Ez az a Rózsa, mellyel a szentek üdvözlik a világot hátrahagyóakat, s most ez egy ajándék a halandó embereknek és a bűnös világnak. Isten kicsiny gyermekei, a legnagyobb kegyelmet ajánlották nektek. Ne tékozoljátok el, ez egy drága ajándék! Akik elszalasztják, nagyon sokat veszítenek miatta. De azok, akik megkapják, rengeteget nyernek majd vele.

Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmát. Ez az a szirom, aminek a világ jócskán híján van, melyet igen gyűlöl, s elhanyagol. S mivel a világ elhanyagolja e szent szirmot, nem is fogják élvezni a békét. Barátaim, arra kaptatok meghívást, hogy elvessétek a békesség magvát, azért hogy a végén begyűjthessétek azt a magatok és a világ számára. Lássátok, hogy milyen sokan vannak a csalódottak, reményvesztettek, elkeseredettek, mert bűneik miatt csalódtak a világban, vagy, mert elveszítették vagyonukat, amelyben bíztak, vagy, mert elvesztették szeretteiket. Az ilyen embereknek vessétek el a remény magvait, s majd a megbékélés szirmait arathatják le és megvigasztalódnak. Ahol kétely van, ott vessétek el a hit magvát, s amikor a mag beérik, a világ begyűjtheti majd a békesség szirmait. Ahol sötétség van, ott vessetek fényt, a világosság biztosan békét terem. Ahol jogtalanság és károkozás van, ott vessétek el a megbocsátás magját, a megbocsátás növeli a béke megteremtését.

Isten kicsiny gyermekei, menjetek. Ismét mondom, menjetek. Azzal a paranccsal küldelek titeket, amivel a Mester engem küldött: „Menjetek és ültessétek el a szeretet palántáját, ott ahol gyűlölködés van, ültessetek reményt a csüggedés és elkeseredés mezején, örömet a szomorúság földjén, hitet a kételyek területén, világosságot a sötétség földjén, és megbocsátást a békétlenség területein. Ezek a magok termik meg majd a békesség szent szirmait. E szent illaton keresztül az erőszakos világ megtisztul majd.

Isten kicsiny gyermekei, ne vigaszt keressetek, azáltal, hogy összegyűjtitek ezeket a szirmokat, hanem törekedjetek arra, hogy vidám arccal nyeljétek el a fájdalmakat, s ne megértést keressetek, miközben a békesség magvát vetitek el. Inkább ti törekedjetek arra, hogy másokat megértsetek. Bírjátok ki a fájdalmakat és a bánatot, amelyet a mások megértése közben átéltek. Sokat kell elhagynotok, hogy sokat nyerhessetek. Meg kell bocsátanotok, hogy ti is bocsánatot nyerhessetek. Bizony mondom nektek, hogy meg kell halnotok a békéért, hogy a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmával köszönthessenek a Béke Királyságában.

Isten gyermekei, miután összegyűjtöttétek ezeket a szirmokat, úgy fogtok tovább növekedni, mint Isten békéjének eszközei a világban.

Áldjon meg titeket, Aki nagyon szeret benneteket, s elküldött engem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmát. Most távozom tőletek.”

A látomás hirtelen eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s így szólt:

„Gyermekeim, gyűjtsétek össze a békesség magjait, és vessétek el azokat úgy, ahogyan tanultátok. A bölcsek engedelmeskednek majd, de a balgák azt kérdezik, hogy miért. A balgák csak egy példabeszédnek tekintik ezt a tanítást, de a bölcsek megfogadják olyan formában, ahogyan kapták. Ez a tanítás a kicsinyeknek szól. A Mennyország tudása, s bölcsessége távol van a büszkéktől és gazdagoktól. Legyetek alázatosak, és lélekben szegények, hogy birtokba kaphassátok a földet. Megáldalak hát titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

 

 

ÖTÖDIK ÓRA ÜZENETE

2001. JÚLIUS 6.

A TÜRELEM DRÁGA SZIRMA

 

Látomásban, egy kis szentet láttam, kezében rózsával egy felhőben felénk közelíteni. Amikor közelünkbe ért, így szólt:

„Boldog vagyok, hogy eljöhettem hozzátok, barátaim. A Mennyország békéje legyen veletek. Jézus, aki szeret titeket, küldött engem, hogy felajánljam nektek a szent türelem kis szirmát. Remélem, mindnyájan elfogadjátok tőlem. Ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról származik. Mindazok, akik elfogadják ezt, elfogadják az életet. Azok pedig, akik visszautasítják, sokat veszítenek. Imádkozom értetek, hogy felismerjétek, s elfogadjátok ezt a drága ajándékot. Imádkozom értetek, hogy kicsik legyetek. Az én jóságos Jézusom, aki engem küldött hallgassa meg kérésemet, Ámen.

Én vagyok a ti leányotok, Gertrúd. Fogadjátok tőlem el a türelem szent szirmát. Ezt a szent szirmot azért kapjátok, hogy ez tökéletesítsen titeket. Akik kihagyják a saját Tökéletes Tisztaság Rózsájukból e szirmot, tökéletlenné teszik azt. Barátaim, nehéz leszakítani ezt a rózsát, mert a tövisek erdejében nő. Azok, akik leszakítják, szenvedni fognak a tövisek okozta fájdalomtól. Megértitek majd, hogy az erdőbe vezető út is milyen érdes és bozontos, ahol ez a rózsa terem. Még megtalálni is nagyon nehéz ezt a rózsát. De azoknak, akik sokat szenvednek, s végül megtalálják azt, már nem lesz nehéz elérni a tökéletességet. Az ő rózsájuk soha nem veszíti el fényét. Most hát felajánlom nektek ezt, és imádkozom, hogy haladjatok a tövisek erdeje felé, ahol összegyűjthetitek őket. Bizony mondom nektek, igyekezzetek belépni oda, felkutatni, megkeresni, s összegyűjteni. Soha nem fogjátok megbánni szenvedéseiteket.

Barátaim, amikor beléptek a megpróbáltatások erdejébe, igyekezzetek összegyűjteni a szent türelem drága szirmait. Bizony mondom nektek, ne akarjátok kényszeresen megszüntetni életetek ezen állapotát. Szedjétek fel a türelem szirmát. Mikor az alkalmas idő elérkezik, Aki szeret titeket segíteni fog rajtatok. Várjatok türelemmel, hogy a megpróbáltatásaitok hullámai tovatűnjenek, s akkor a nyugodt víz elérkezik számotokra. Abban a pillanatban élvezni fogjátok ennek a szent sziromnak az édes illatát.

Amikor beléptek a csalódás és kiábrándultság erdejébe, kérlek titeket, dolgozzatok keményen, hogy felszedhessétek ezt a drága szirmot. Még akkor is, ha az jó mélyen elrejtve van a tövisek között. Kérlek titeket, igyekezzetek ekkor is összegyűjteni ezt a drága szirmot. Ne panaszkodjatok csalódásaitok, kiábrándultságaitok miatt, hisz azért engedi meg az Isten ezeket, hogy a javatokra válhassanak. tanuljátok meg Istent dicsőíteni még a csalódások idején is.

Barátaim, amikor pedig beléptek a nehézségek erdejébe, ne csüggedjetek. Igyekezzetek, s kezeitek hamarosan meglelik a türelem szirmát. Mikor ez megtörténik, ne vesztegessétek az időt, hanem cselekedjetek azonnal. Barátaim, emlékezzetek rá, hogy a nehézségeken keresztül tisztultok meg. Az aranyat kohókban tisztítják, s ugyanígy az emberi természet is megtisztul a megaláztatás és nehézség kohójában, a türelem erejével. Minél tovább tisztítják az aranyat a kohókban, annál inkább fényesebbé válik. S ugyanígy, minél tovább van a türelmetek a megaláztatás és nehézség kohójában, annál ragyogóbb lesz számotokra a türelem szirma. S minél ragyogóbb lesz a szirom, annál ragyogóbb lesz, a Tökéletes Tisztaság Rózsája.

Barátaim, örvendjetek, bármelyik erdőben is találjátok magatokat, hisz azok a kegyelem erdői. Dolgozzatok keményen, s gyűjtsétek össze a szirmokat.

Jézus, aki engem küldött, az Ő Drága Vérén keresztül, adja meg nektek a kegyelmet, hogy hozzájuthassatok ehhez a szent sziromhoz. Kérem, hogy áldjon meg titeket. Most távozom tőletek.”

Hirtelen a látomás eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s nyugodtan így szólt:

„Gyermekeim, tanuljatok, s legyetek bölcsek. Akik meg akarják menteni életüket, elveszítik azt, de akik lemondanak életükről a Mennyország számára, biztosan megtartják azt. Bizony mondom nektek, gyűjtsétek össze ezt a szirmot, bármi áron. Az eljövendő napok, oly borzasztóak lesznek, hogy aki híján van e sziromnak, nem fogja túlélni. Bizony mondom nektek, azok számára nehéz lesz megbirkózni a Vadállat, és az Antikrisztus napjaival. Csak azok, akik kitartanak a végsőkig fognak megmenekülni. Tanuljatok, s legyetek bölcsek, s gyűjtsétek össze ezt a drága szirmot.

Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, Ámen.”

 

 

HATODIK ÓRA ÜZENETE

2001. JÚLIUS 7.

AZ ENGEDELMESSÉG A SZENT MÁRTÍROMSÁG SZIRMA

 

Látomásban láttam egy szentet, egy felhőben felénk érkezni, kezében egy rózsával és a Drága Vér rózsafüzérével. Hozzánk érve így szólt:

„Barátaim, hogy vagytok ezekben a napokban? Jézus nagyon szeret titeket. Felkészít titeket minden mennyei áldással és kegyelemmel. Legyetek bölcsek, és gyűjtsétek össze ezeket a kegyelmeket, mert az eljövendő napok végső harca hatalmas és rémisztő lesz. Én vagyok a ti leányotok, Cecília. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a szent engedelmesség drága szirmát. Ez egy drága ajándék Jézustól. Ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról származik. Ez az a szirom, amely szent tömjénfüst illatát árasztja, ami elől menekülnek a démonok. A gonosz lelkeknek nincs hatalmuk azokon, akik összeszedték ezt a szent szirmot, a szent engedelmesség szirmát.

Ez a szent szirom tartja össze az Anyaszentegyházat illatának édességével. Ez az a szirom, melyet Péter apostol és testvérei összegyűjtöttek, hogy felépítsék a korai Egyházat. Ez a szirom erősítette meg őket a vértanúságra. Gyűjtsétek hát össze, ez a bátorság, a hit és az eltökéltség szirma.

Isten kicsiny gyermekei, arra vagytok meghívva, hogy engedelmeskedjetek Isten parancsainak, még akkor is, ha az távol áll óhajotoktól. Ne mindig a ti saját terveteket kövessétek, hallgassatok az isteni útmutatásra, és az Isten parancsára.

Mindenekelőtt engedelmeskedjetek az Úrnak, a ti Isteneteknek. Engedelmeskedjetek a Szentírás szavának. A törvény a szívetekbe van írva Jézus Krisztus Drága Vérével. Ha szeretitek őt, összegyűjtitek a szent engedelmesség szirmát. Akik ezt megteszik, azokra a Szentlélek teljessége száll le. S a Lélek majd betölti őket az erővel, hogy szolgálhassák az Urat. A világosság Lelke tölti be őket hittel, s úrrá lesznek a gonoszság napjain. Az ő Rózsájuk a végső napon úgy fog ragyogni, mint a Hajnalcsillag.

Barátaim, ez az a szirom, amit megengedtek, hogy nektek ajánljak. Legyetek bölcsek, s gyűjtsétek be! Áldjon meg titeket Jézus, aki engem küldött.”

A látomás hirtelen eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s így szólt:

„A szent engedelmesség szirmát megkaptátok. Engedelmeskedjetek hát, s nem fogtok veszíteni. Azok, akik a szent engedelmesség útját követik, soha nem fognak sötétben járni. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, Ámen.”

 

 

HETEDIK ÓRA ÜZENETE

2001. JÚLIUS 8.

A TISZTASÁG (SZŰZIESSÉG/SZEMÉRMESSÉG) SZENT SZIRMA

 

Látomásban egy szentet láttam, kezében egy rózsával egy felhőből közénk ereszkedni. Közelebb ért hozzánk, s így szólt:

„Örvendjetek barátaim, Jézus szeret titeket. Ő küldött el engem, hogy nektek ajánljam a tisztaság szent szirmát. Ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról származik. Milyen szerencsések vagytok ti, akik ezekben az időkben éltek, s megkapjátok ezt a drága ajándékot. Áldottak vagytok. Rajtatok keresztül fog a békesség dicsőséges uralma megnyilvánulni. Habár a küzdelem óriási, ti győzni fogtok.

Én vagyok a ti leányotok, Ágota. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a tisztaság szent szirmát. Mindnyájan áldottak, akik szemérmesek és tiszták, Isten szeretete gondoskodik róluk. Az ilyenek a világ kis szentjei, bizony mondom nektek ők a kis angyalok Isten oltára előtt. Legyetek áldottak világnak szüzei, ti vagytok a kicsi liliomok a világ véres útjain. Nagy a ti vigasztalásotok. Áldottak, akik szomjaznak a tisztaság és szemérmesség után, elérhetik a tökéletességet. Áldottak azok, akik megőrzik e szent szirmot a végsőkig, a legnagyobb boldogságban lesz részük.

Isten kicsiny gyermekei, ti, akik látjátok a világ romlottságának, és erkölcstelenségének sokféle érzéseit. A babiloni kéjnő vezette be mindezeket a pokoli gonoszságokat a világba. Láthatjátok, hogy az erkölcstelenség fekete szirma mindenhol megtalálható, s a világ ezeket gyűjti össze. A paráznaság, a bujaság, a házasságtörés, a szemérmetlenség, a fajtalanság és mindenféle züllöttség uralkodik a világban. Jézus borzasztóan szenved, hogy olyanokat is kell látnia ilyen bűnökben, akik odaszentelték életüket Neki, s mégis ezeket a gonosz szirmokat, az erkölcstelenség szirmait gyűjtögetik. Könnyeit hullajtotta értük, s megkért engem, hogy ajánljam fel nektek a tisztaság szent szirmát. Fogadjátok hát el tőlem.

Arra kaptatok meghívás, hogy tiszta életet éljetek. Ezt a szirmot az Úr adja nektek ma. Árasszátok szerte a világban ennek a sziromnak a szent illatát, hogy megtisztítsátok a méltánytalan világot. Jézus, aki nektek ajánlja ezt a szirmot, tegyen tisztává és szemérmessé titeket szeretetén keresztül, s áldjon meg mindnyájatokat. Most távozom tőletek.”

Hirtelen a látomás eltűnt, és megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki csendesen így szólt:

„Azt akarom, hogy minden szerelmem elfogadja tőlem ezt a szent szirmot. Legyetek szemérmesek és tiszták. Ezek az én apostolaim és szerelmeim ismertetőjegyei. Nem lehettek vigasztalóim, ha visszautasítjátok ezt a szirmot. Bizony mondom nektek, legyetek szemérmesek és tiszták!

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, Ámen.”