Ez  az Egyház hivatalos imája a régi liturgiából. Hívek is imádkozhatják, és ajánlatos is, hogy imádkozzák a haldokló mellett (csendben vagy hangosan a haldokló hitétől függően). A legvégét mondhatja csak pap  (Apostoli áldás halálveszélyben). A szertartás elején a köszöntéssel a pap köszönti a családot. Az asperges szenteltvízhintést jelent. Ezt pap nélkül is
megtehetjük.

 

A haldokló Istennek ajánlása

Uram, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet!​​ (Zsolt 30,6; Lk 23,46)

 

Jóságos Jézus Krisztus, legyen a te utolsó szavad a keresztnek fáján, az én utolsó szavam e világnak világán, semmi többet mondani nem tudok: hallgasd meg, kérlek, végső akaratom! (Szt. Bernát)

 

V.​​ Békesség e háznak!

R.​​ És minden lakójának!

 

Asperges…

Ant.​​ Hints meg engem, Uram, izsóppal és megtisztulok, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál.

Könyörülj énrajtam, Isten,*​​ a te nagy irgalmasságod szerint!

És a te könyörületességednek sokasága szerint​​ *​​ töröld el az én gonoszságomat!

Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten,*​​ és az igaz lelket újítsd meg bensőmben!

Dicsőség az Atyának, és Fiúnak,​​ *​​ és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most, és mindenkor,​​ *​​ és mindörökkön örökké. Ámen.

Ant.​​ Hints meg engem…

 

Litánia

Uram, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Szentséges Szűz​​ María,​​ R.​​ könyörögj érette!

Mindnyájan szent angyalok és főangyalok,​​ R.​​ könyörögjetek…

Szent Ábel,​​ R.​​ könyörögj…

Az igazak minden karai,​​ R.​​ könyörögjetek…

Szent​​ Ábrahám,​​ R.​​ könyörögj…

Keresztelő Szent János,​​ R.​​ könyörögj…

Szent József,​​ R.​​ könyörögj…

Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,​​ R.​​ könyörögjetek…

Szent Péter,​​ R.​​ könyörögj…

Szent Pál,​​ R.​​ könyörögj…

Szent András,​​ R.​​ könyörögj…

Szent János,​​ R.​​ könyörögj…

Mindnyájan szent apostolok és evangélisták,​​ R.​​ könyörögjetek…

Mindnyájan az Úrnak szent tanítványai,​​ R.​​ könyörögjetek…

Mindnyájan aprószentek,​​ R.​​ könyörögjetek…

Szent István,​​ R.​​ könyörögj…

Szent Lőrinc,​​ R.​​ könyörögj…

Mindnyájan szent vértanúk,​​ R.​​ könyörögjetek…

Szent Szilveszter,​​ R.​​ könyörögj…

Szent Gergely,​​ R.​​ könyörögj…

Szent Ágoston,​​ R.​​ könyörögj…

Mindnyájan szent pápák és hitvallók,​​ R.​​ könyörögjetek…

Szent Benedek,​​ R.​​ könyörögj…

Szent Ferenc,​​ R.​​ könyörögj…

Szent Kamill,​​ R.​​ könyörögj…

Istenes Szent János,​​ R.​​ könyörögj…

Mindnyájan szent szerzetesek és remeték,​​ R.​​ könyörögjetek

Szent Mária​​ Magdaléna,​​ R.​​ könyörögj…

Szent​​ Luca,​​ R.​​ könyörögj…

[Szent​​ Borbála,​​ R.​​ könyörögj…]

Mindnyájan szent szüzek és özvegyek,​​ R.​​ könyörögjetek

Istennek minden szentjei,​​ R.​​ esedezzetek érette!

Légy irgalmas,​​ R.​​ kegyelmezz neki, Uram!

Légy irgalmas,​​ R.​​ mentsd meg őt, Uram!

Légy irgalmas,​​ R.​​ mentsd meg…

A te haragodtól,​​ R.​​ mentsd meg…

A halál veszedelmétől,​​ R.​​ mentsd meg…

A rossz haláltól,​​ R.​​ mentsd meg…

A pokol büntetésétől,​​ R.​​ mentsd meg…

Minden rossztól,​​ R.​​ mentsd meg…

A gonoszlélek hatalmától,​​ R.​​ mentsd meg…

A te születésed által,​​ R.​​ mentsd meg…

A te kereszted és kínszenvedésed által,​​ R.​​ mentsd meg…

A te halálod és temetésed által,​​ R.​​ mentsd meg…

A te dicsőséges föltámadásod által,​​ R.​​ mentsd meg…

A te csodálatos mennybemeneteled által,​​ R.​​ mentsd meg…

A vigasztaló Szentlélek malasztja által,​​ R.​​ mentsd meg…

Az ítélet napján,​​ R.​​ mentsd meg…

Mi, bűnösök,​​ R.​​ kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy neki kegyelmezz,​​ R.​​ kérünk téged…

Uram, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Költözzél el…

Költözzél el, keresztény lélek, ebből a világból, a mindenható Atyaisten nevében, aki teremtett téged; Jézus Krisztus, az élő Isten Fia nevében, aki kínhalált szenvedett érted; a Szentlélek nevében, aki leszállott reád; a dicsőséges és mindenkor szent, Istenszülő Szűz Mária nevében; Szent József, ugyanazon Szent Szűz dicső jegyese nevében; az angyalok és főangyalok nevében; a trónusok és uralkodók nevében; a fejedelemségek és hatalmasságok nevében; az erősségek, kerubok és szeráfok nevében; a pátriárkák és próféták nevében; a szent apostolok és evangélisták nevében, a szent vértanúk és hitvallók nevében, a szent szerzetesek és remeték nevében; a szent szüzek, és Istennek minden szentjei nevében! Még ma​​ helyed legyen a békesség honában, és hajlékod a szent Sion hegyén! Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által.​​ R.​​ Ámen.

 

 

Könyörgések

Irgalmas Isten, kegyelmes Isten; Isten, ki a te könyörületességednek sokasága szerint eltörlöd a bűnbánók vétkeit, és a bűnök elengedése által semmissé teszed a korábbi botlások vétségét; tekints kegyesen e szolgádra​​ (szolgálódra),​​ N.-re, és hallgasd meg őt, aki most teljes szívből megvallja minden bűnét, és azok bocsánatát könyörögve kéri! Újítsd meg őbenne, kegyes Atyánk, mindazt, amit az evilági gyarlóság megrontott, vagy amit a gonoszlélek cselvetése megfertőzött, és kapcsold e megváltott tagot az Egyház testének egységébe! Könyörülj, Urunk, az ő sóhajaiért, könyörülj, az ő könnyeiért; és mivel nincs másban bizodalma, csak a te irgalmasságodban, engedd őt a kiengesztelődés szentségéhez! Krisztus, a mi Urunk által.​​ R.​​ Ámen.

 

Szeretett testvérem​​ (nővérem), a mindenható Istennek ajánllak téged, és rábízlak arra, kinek teremtménye vagy, hogy midőn majd halálod által lerovod az emberi természet adóját, visszatérj a te Alkotódhoz, ki a föld porából formált meg téged! Mikor tehát a lelked kilép a testből, siessen eléd az angyalok fényes társasága; érkezzen hozzád az apostolok ítélő testülete; jöjjön eléd a fehér ruhába öltözött vértanúk győzelmes serege! Vegyen körül téged a ragyogó hitvallók liliomos sokasága; fogadjon téged az örvendező szüzek kórusa, és öleljen magához téged a pátriárkák kebelén a boldog megnyugvás! Szent József, a haldoklók kedves pártfogója ébresszen benned nagyszerű reményt! A szentséges, Istenszülő Szűz Mária fordítsa feléd jóságos szemeit! Ragyogjon föl előtted Krisztus Jézus szelíd és derűs arca, és rendeljen téged azok sorába, kik szüntelenül szolgálnak neki! Soha ne ismerd meg a rémisztő sötétséget, a sistergő lángokat, a kínzó gyötrelmeket! Álljon​​ félre utadból a förtelmes sátán az ő csatlósaival; rettegjen, és fejvesztve meneküljön az örökkévaló éjszaka szörnyű poklába! Kelljen föl az Isten, és széledjenek el az ő ellenségei, és fussanak orcája elől, akik őt gyűlölik! Amint elenyészik a füst, enyészenek el; amint elolvad a viasz a tűz színe előtt, úgy vesszenek el a bűnösök Isten színe elől; és az igazak lakjanak jól, és vigadjanak Isten színe előtt! Szégyenüljenek meg tehát és piruljanak az alvilág légiói, és a sátán szolgái ne merészeljék elállni utadat! Szabadítson meg téged a gyötrelemtől Krisztus, akit éretted keresztre feszítettek! Helyezzen téged Krisztus, az élő Isten Fia, az ő paradicsomának örökké viruló, gyönyörűséges kertjébe, és az igaz Pásztor fogadjon téged az ő bárányai közé! Oldozzon föl téged minden bűneidtől, és az ő választottjainak sorstársaként állítson téged jobbjára! Lásd a te Megváltódat színről-színre, és mindenkor színe előtt állva, boldog tekintettel szemléld őt, a legtisztább igazságot! A szentek sorai közé helyeztetvén, tehát, az Isten színelátásának édességét élvezd mindörökkön örökké! Ámen.

 

Fogadd be, Uram, a te szolgádat​​ (szolgálódat)​​ a helyre, hol üdvösségét a te irgalmasságodtól reméli!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét a pokolnak minden veszedelmétől, és a büntetések béklyóitól, és minden gyötrelemtől!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Hénokot és Illést megszabadítottad az evilági közös haláltól!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Noét megszabadítottad a vízözönből!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Ábrahámot megszabadítottad a káldeai Úr városából!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Jóbot megszabadítottad szenvedéseitől!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Izsákot megszabadítottad a föláldozástól, és atyjának, Ábrahámnak kezétől!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Lótot megszabadítottad Szodomából, és a tűznek lángjától!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Mózest megszabadítottad a fáraótól, az egyiptomi király kezéből!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Dánielt megszabadítottad az oroszlánok verméből!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint a három ifjút megszabadítottad a tüzes kemencéből!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Zsuzsannát megszabadítottad a hamis bűnvádtól!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Dávidot megszabadítottad Saul király és Góliát kezéből!​​ R.​​ Ámen.

Szabadítsd meg, Uram, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, amint Pétert és Pált megszabadítottad a börtönből!​​ R.​​ Ámen.

És amint megszabadítottad Szent Tekla szüzet és vértanút a háromszoros kegyetlen kínzástól, úgy méltóztassál megszabadítani e szolgád​​ (szolgálód)​​ lelkét, és add, hogy veled együtt örvendezhessen a mennyei javaknak!​​ R.​​ Ámen.

 

Neked ajánljuk, Urunk, a te szolgád​​ (szolgálód),​​ N.​​ lelkét, és kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, világ Megváltója, hogy fogadd be pátriárkáid ölébe azt, akiért irgalmasan leszálltál a földre! Ismerd el, Urunk, teremtményedet, akit nem idegen istenek, hanem te, az egyetlen, élő és igaz Isten teremtettél; mert nincs más isten rajtad kívül, és nincs, ki csodatetteidet véghez vinné! Örvendeztesd meg lelkét, Urunk, a te színed előtt; és​​ ne emlékezzél hajdanvolt bűneire és túlkapásaira, melyeket a harag vagy a rossz kívánságok heve szült!​​ Noha vétkezett, nem tagadta meg, hanem hitte az Atyát, és Fiút, és Szentlelket, és az Istenért való buzgóságot szívében hordozta, és Istent, ki mindeneket alkotott, hűségesen imádta.

 

 

Ne emlékezzél meg, kérünk, Urunk, fiatalságának vétkeiről és tévedéseiről; hanem a te nagy irgalmasságod szerint emlékezzél meg róla fényességednek dicsőségében! Nyíljanak meg neki az egek, és örvendezzenek vele az angyalok! Vedd föl, Urunk, szolgádat​​ (szolgálódat)​​ a te országodba! Fogadja őt Szent Mihály, az Isten főangyala, ki elnyerte a mennyei seregek fejedelemségét! Jöjjenek eléje Istennek szent angyalai, és vezessék őt a mennyei városba, Jeruzsálembe! Fogadja őt Szent Péter apostol, akinek Isten a mennyország kulcsait adta! Segítse őt Szent Pál apostol, aki méltó volt, hogy Isten választott edénye legyen! Esedezzen érette Szent János, az Isten választott apostola, ki előtt föltárulkoztak a mennyei titkok! Imádkozzanak érette minden szent apostolok, akiknek az Úr megadta az oldás és kötés hatalmát! Esedezzenek érette az Istennek minden szentjei és választottjai, akik Krisztus nevéért e világban kínokat szenvedtek; hogy a test kötelékeiből kiszabadulva, méltónak találtasson a mennyország dicsőségére jutni, a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből, aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké.​​ R.​​ Ámen.

 

A kegyelmes Istenszülő, Szűz Mária, a szomorúak jóságos vigasztalója ajánlja Isten szolgája​​ (szolgálója),​​ N.​​ lelkét az ő Szent Fiának, hogy anyai közbenjárására ne rémítse a halálnak félelme, hanem örvendezve jusson el az ő kíséretével az égi haza vágyva-vágyott hajlékába!​​ R.​​ Ámen.

 

Hozzád menekülök, Szent József, a haldoklók pártfogója, kinek boldog kimúlásánál Jézus és Mária álltak virrasztva; e két drágalátos kezes által haláltusájában buzgón ajánlom Istennek az ő szolgája​​ (szolgálója),​​ N.​​ lelkét, hogy a te oltalmaddal megszabaduljon az ördögi cselvetésektől és az örök haláltól, és méltónak találtasson eljutni az örökkévaló örömökre! Krisztus, a mi Urunk által.​​ R.​​ Ámen.

Három kegyes és hasznos imádság a haldoklókért

 

Uram, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Miatyánk…

Üdvözlégy…

Urunk, Jézus Krisztus, szentséges haláltusádra és az Olajfák hegyén értünk mondott imádságodra kérlek, midőn verejtéked olyanná lett, mint a földre hulló vércseppek, hogy méltóztassál fölajánlani és bemutatni a mindenható Atyaistennek a halálfélelemből értünk bőségesen ontott véres verítéked sokaságát e szolgád​​ (szolgálód),​​ N.​​ minden bűnének sokasága ellenében; és szabadítsd meg őt halálának ebben az órájában minden büntetéstől és szorongástól, mert retteg attól, hogy bűneivel azokat megérdemelte! Ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.​​ R.​​ Ámen.

Uram, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Miatyánk…

Üdvözlégy…

Urunk, Jézus Krisztus, ki arra méltattál minket, hogy meghalj értünk a kereszten, kérlek, méltóztassál fölajánlani és bemutatni a mindenható Atyaistennek e szolgád​​ (szolgálód),​​ N.​​ lelkéért a te szenvedésednek és kínjaidnak minden keserűségét, amelyet értünk, nyomorult bűnösökért a kereszten elviseltél, kiváltképp abban az órában, amikor szentséges lelked elhagyta szentséges testedet; és szabadítsd meg őt halálának ebben az órájában minden büntetéstől és szorongástól, mert retteg attól, hogy bűneivel azokat megérdemelte! Ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.​​ R.​​ Ámen.

Uram, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Miatyánk…

Üdvözlégy…

Urunk, Jézus Krisztus, ki a próféta ajka által mondottad: Én örök szeretettel szeretlek téged, ezért könyörültből vontalak magamhoz; kérlek, méltóztassál fölajánlani és bemutatni a mindenható Atyaistennek e szolgád​​ (szolgálód),​​ N.​​ lelkéért ugyanazt a szeretetet, amely téged minden szenvedésed keserűségének elviselésére a mennyekből a földre vonzott; és szabadítsd meg őt halálának ebben az órájában minden büntetéstől és szorongástól, mert retteg attól, hogy bűneivel azokat megérdemelte! És mentsd meg az ő lelkét halálának ebben az órájában! Nyisd meg neki az élet kapuját, és add, hogy szentjeiddel együtt örvendezhessen az örökkévaló dicsőségben! És te, jóságos Urunk, Jézus Krisztus, ki drágalátos véreddel megváltottál minket, könyörülj e szolgád​​ (szolgálód),​​ N.​​ lelkén, és méltóztassál őt bevezetni a paradicsomnak örökké viruló, gyönyörűséges helyére, hogy osztatlan szeretettel neked éljen, aki tőled és a te választottjaidtól soha el nem szakadhat! Ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.​​ R.​​ Ámen.

 

Ha elhúzódik a beteg haláltusája, olvasható mellette János evangéliuma:​​ Jn 17-18.​​ Utána mondható továbbá a​​ Zsolt 117. és 118,1-32.

 

V.​​ Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.

R.​​ Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Istenünk, te a világ megváltásáért akartad, hogy megszülessél, körülmetéljenek, a zsidók elvessenek,​​ az áruló Júdás csókkal eláruljon, megkötözzenek, ártatlan bárányként föláldozzanak, és szégyentelenül Annás, Kaifás, Pilátus és Heródes elé hurcoljanak, hamis tanúkkal vádoljanak, ostorcsapásokkal és szidalmakkal gyötörjenek, köpésekkel megalázzanak, tövissel megkoronázzanak, örökcsapásokkal ütlegeljenek, náddal verjenek, a szemedet bekössék, a ruháidtól megfosszanak, a keresztre szögezzenek, a keresztre fölemeljenek, a latrok közé számláljanak, epével és ecettel itassanak, és lándzsával megsebezzenek! E szentséges gyötrelmeid által, Urunk, melyekről én, méltatlan megemlékezem, és a te szent kereszted és halálod által szabadítsd meg szolgádat​​ (szolgálódat),​​ N.-t a pokol büntetéseitől, és méltóztassál őt oda elvezetni, ahová a veled együtt keresztre feszített latort elvezetted! Ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké.​​ R.​​ Ámen.

 

A halál beálltakor:

 

Uram, a te kezeidbe ajánlom az én lelkemet!

Uram, Jézus Krisztus, vedd magadhoz lelkemet!

Szűz Mária, könyörögj érettem!

Mária, kegyelem Anyja, irgalmasság Anyja, oltalmazz meg a gonosz ellenségtől, és halálom óráján végy magadhoz engem!

Szent József, könyörögj érettem!

Szent József, Jegyeseddel, a Szent Szűzzel nyisd meg nekem az isteni irgalom kebelét!

Jézus, Mária, József, nektek adom az én szívemet és lelkemet!

Jézus, Mária, József, álljatok mellettem haláltusámban!

Jézus, Mária, József, veletek együtt békességben szenderedjem és nyugodjak el!

 

Mikor a lélek elhagyja a testet, azonnal mondják:

Jöjjetek…

R.​​ Jöjjetek segítségül, Istennek szentjei,​​ *​​ siessetek, Urunk angyalai! * Befogadván az ő lelkét,​​ *​​ vigyétek őt a Fölséges színe elé!

V.​​ Vegyen magához Krisztus, aki meghívott téged, és vezessenek az angyalok Ábrahám kebelére!

*​​ Befogadván az ő lelkét,​​ *​​ vigyétek őt a Fölséges színe elé!

V.​​ Örök nyugodalmat adj neki, Uram, és az örök világosság fényeskedjék neki!​​ *​​ Vigyétek őt a Fölséges színe elé!

 

Uram, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Miatyánk…

V.​​ És ne vígy minket a kísértésbe!

R.​​ De szabadíts meg a gonosztól!

V.​​ Örök nyugodalmat adj neki, Uram!

R.​​ És az örök világosság fényeskedjék neki!

V.​​ Az alvilág kapujától;

R.​​ Mentsd meg, Uram, az ő lelkét!

V.​​ Nyugodjék békességben!

R.​​ Ámen!

V.​​ Uram, hallgasd meg az én imádságomat!

R.​​ És az én kiáltásom jusson eléd!

V.​​ Az Úr legyen veletek!

R.​​ És a te lelkeddel!

 

Könyörögjünk!

Neked ajánljuk, Urunk​​ N.​​ szolgádnak,

a mi testvérünknek​​ (N.​​ szolgálódnak, a mi nővérünknek)​​ lelkét, hogy meghalván e világnak már neked éljen, és a földi életében gyöngeségből elkövetett bűneit törölje el könyörületes jóságodnak bocsánata!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Haldokló imája​​ (József, az ács története, §13, kopt keresztény apokrif irat, V. század)

Ó, Istenem, minden irgalom és vigasztalás Atyja, minden élő test Istene és az én lelkem, testem és szellemem Ura! Ha az általad nekem ajándékozott evilági élet napjai immár beteltek, úgy könyörögve kérlek téged, Úristen, küldd el hozzám Szent Mihály főangyalt, a te szent angyalaidnak fejedelmét, hogy mellettem álljon, míg szegény lelkem fájdalom, félelem és türelmetlenség nélkül elszakad e nyomorult testtől! Mert minden egyes teremtményedet nagy félelem és aggodalom tölti el halála óráján... Most tehát, Uram és Istenem, őrizze a te angyalod testemet és lelkemet, amíg fájdalom nélkül el nem válnak egymástól! Ne engedd, hogy az angyal, akit mellém állítottál attól a naptól kezdve, hogy megformáltál, egészen a​​ mai napig, haragtól lángoló orcáját fordítsa felém, miközben hozzád tartok! Add, hogy nyájas és szelíd tekintettel forduljon hozzám, és békességben kísérjen engem a te színed elé! Ne engedd, hogy hozzád vezető utamon félelmetes tekintetű démonok zaklassanak, és a kapuk őrzői visszatartsák lelkemet! Ne olvasd rám bűneimet, és ne alázz meg engem félelmetes ítélőszéked előtt! Ne engedd, hogy a tűzfolyó hullámai felbőszüljenek ellenem ott, ahol minden lélek megtisztul, mielőtt a te istenségednek dicsőségét meglátja! Istenem, ki mindenkit igazságosan és jogosan megítélsz, gyámolítson engem a te könyörületességed, és világosítsd meg utamat, hogy hozzád érhessek, mert te vagy minden jónak kimeríthetetlen forrása, és tiéd a dicsőség mindörökkön-örökké!​​ R.​​ Ámen.

 

Apostoli áldás halálveszélyben

 

V.​​ A mi segítségünk​​ ​​ az Úr nevében!

R.​​ Aki az eget és a földet alkotta.

Ant.​​ Ne​​ emlékezzél meg, Urunk, a te szolgád​​ (szolgálód)​​ vétkeiről, és ne állj bosszút az ő bűneiért!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Miatyánk…

V.​​ És ne vígy minket a kísértésbe!

R.​​ De szabadíts meg a gonosztól!

V.​​ Szabadítsd meg a te szolgádat​​ (szolgálódat)!

R.​​ Én Istenem, aki benned bízik.

 

V.​​ Uram, hallgasd meg az én imádságomat!

R.​​ És az én kiáltásom jusson eléd!

V.​​ Az Úr legyen veletek!

R.​​ És a te lelkeddel!

 

Könyörögjünk!

Kegyelmes Isten, az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene, ki senkit sem akarsz elveszíteni a benned hívők és reménylők közül; a te könyörületességednek sokasága szerint tekints kegyesen a te szolgádra​​ (szolgálódra),​​ N.-re, akit az igaz hit és keresztény reménység ajánlanak néked! Látogasd meg őt a te üdvösségeddel, és a te Egyszülötted kínszenvedése és halála által kegyesen add meg neki minden vétkének elengedését és bocsánatát, hogy lelke a halál óráján benned irgalmas bírájára leljen, és ugyanazon Fiadnak vérében minden szennyétől megmosva, méltónak találtasson átmenni az örök életre! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.​​ R.​​ Ámen.

Akkor, miután az egyik ott álló „klerikus” elmondta a Confíteor-t, a pap elmondja a Misereátur-t és az Indulgéntiam-ot:

A mi Urunk, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, ki apostolának, Szent Péternek megadta az oldás és kötés hatalmát, az ő jóságos irgalmassága által fogadja el bűnvallomásodat, és adja vissza néked lelked első menyegzős köntösét, melyet a keresztségben kaptál: és én, az Apostoli Szentszéktől rám ruházott fölhatalmazás által megadom neked a teljes búcsút és minden bűneidnek bocsánatát! Az Atyának, és Fiúnak,​​ ​​ és Szentlélek Istennek nevében!​​ R.​​ Ámen.

Az emberiség megváltásának szentséges misztériuma által engedje el neked a mindenható Isten a jelenvaló és eljövendő élet minden büntetését, nyissa meg neked a paradicsom kapuit, és vezéreljen el az örökkévaló örömökre!​​ R.​​ Ámen.

Áldjon meg téged a mindenható Atya, és a Fiú,​​ ​​ és a Szentlélek!​​ R.​​ Ámen.

Ha a beteg már annyira közel áll a halálhoz, hogy sem általános gyónásra, sem az előzetes imák elmondására nincs idő, a pap azonnal adja meg neki az áldást, mondván:

 

Én, az Apostoli Szentszéktől rám ruházott fölhatalmazás által megadom neked a teljes búcsút és minden bűneidnek bocsánatát! Az Atyának, és Fiúnak,​​ ​​ és Szentlélek Istennek nevében!​​ R.​​ Ámen.

Az emberiség megváltásának szentséges misztériuma által engedje el neked a mindenható Isten a jelenvaló és eljövendő élet minden büntetését, nyissa meg neked a paradicsom kapuit, és vezéreljen el az örökkévaló örömökre!​​ R.​​ Ámen.

Áldjon meg téged a mindenható Atya, és a Fiú,​​ ​​ és a Szentlélek!​​ R.​​ Ámen.

Komoly szükséghelyzetben elegendő ezt mondani:

Én, az Apostoli Szentszéktől rám ruházott fölhatalmazás által megadom neked a teljes búcsút és minden bűneidnek bocsánatát! Az Atyának, és Fiúnak,​​ ​​ és Szentlélek Istennek nevében!​​ R.​​ Ámen.