Gargano az olasz csizma sarkában található Szent Mihály barlang szentélye, amelyet nem emberi kéz szentelt fel, hanem maga az Arkangyal szentelte templommá. Egy olasz Gargano nevű nemes embernek nagy földbirtoka volt azon a hegyen. 490. május 8-án a szentéletű Lorenzo Majorano püspöknek égi jelenése volt, amikor hirtelen egy angyal jelent meg neki, aki ragyogóbb volt a napnál és így szólt a püspökhöz. „Én vagyok Mihály Arkangyal, aki állandóan Isten színe előtt állok. Ez a barlang az én szent helyem, én őrzöm és vigyázok rá, és itt mindig jelen vagyok. Úgy akarom, hogy az egész világ tisztelje ezt a kiváltságos helyet. Bizonyítani akarom, hogy minden, ami e helyen történik, Isten akaratából van, aki engem e hely pártfogójának és védelmezőjének tett meg. Ott a szikla hasadékában bocsánatot nyernek az emberek bűneikből. Amit ott kértek imádságban, megkapjátok. Éppen ezért menj, és a barlangot szenteld keresztény kultuszhellyé.”
Szent Mihály arkangyal szobrának 2023. szeptember 19-én Sievernichben (Németországban, Köln mellett) történt megkoronázása után Szent Mihály arkangyal jelenésében ezt kérte: “A nemzetek kérjék barátságomat.”
Ezt 2023. október 17-én megismételte: “Még egyszer mondom nektek: A föld országai kérjék barátságomat. Kardom lesújt a földre”.
2023. okt. 25-én az Irgalmasság Királya (Gyermek Jézus jelenés) így szólt hozzánk: “Azt akarom, hogy ajánljátok fel országaitokat Hírvivőmnek (Szent Mihálynak), mert ha őt tisztelitek, akkor Engem és a mennyei Atyát is tisztelitek. Ő lesz az, aki az Atya nevében végrehajtja az ítéletet.”
Ennek az ítéletnek az enyhítésére nagy segítség, ha egy ország fel van ajánlva Szent Mihály arkangyalnak. Az Úr Jézus és Szent Mihály arkangyal Garganóba hívja az engesztelő lelkületű imacsoportokat.
Többször elhangzott az a felhívás, hogy országainkat ajánljuk Szent Mihály arkangyal védelmébe.
Ennek a kérésnek a német nyelvű hívek (Németországból, Ausztriából és Svájcból kb. 1000 fő részvételével) egy Sievernichből szervezett 8 napos buszos zarándoklat keretében (2024. febr. 4-12.) tesznek eleget.
A zarándoklat csúcspontjaként tervezik az országok felajánlását Szent Mihály arkangyal kegyhelyén, a Szent Angyal-hegyen (Monte St. Angelo) az olaszországi Garganoban.
Ez e felajánló szentmise 2024. február 8-án, csütörtök délután 16.45-kor kezdődik a Jelenési Barlangban.
Erre hívták az Úr Jézus kérése szerint más országok zarándokait, képviselőit, imacsoportjait is. Tudomásunk szerint Magyarországról kb. 30 fő lesz jelen, akik egyéni szervezésben utaznak oda.
Nagy öröm számunkra, hogy hazánkból Mohos Gábor püspök atya is részt vesz majd ezen az eseményen, és ő fogja Magyarországot felajánlani Szent Mihály Arkangyal oltalmába. De rajta kívül több püspök atya is megígérte, akik nem tudnak ott Garganóban részt venni a felajánláson, hogy itthon ők is lélekben csatlakozva megteszik azt.
Hála Istennek lehetőség van arra is, hogy a Garganoi Barlang YouTube csatornáján keresztül bárki bekapcsolódjon itthonról is ebbe az oly fontos felajánlásba!
A közvetítés linkje a következő:
A február 8-i (16.45-kor kezdődő) német nyelvű szentmise keretében a felajánló imát a papok és az imádkozók előbb német nyelven fogják végezni, majd – ha remélhetőleg lehetséges lesz – a jelenlévő országok zarándokai egymás után mind a saját nyelvükön imádkozzák, így majd magyarul is.
Lehetőség nyílt arra is, hogy Mohos Gábor püspök atya másnap, febr. 9-én, péntek reggel 8.45-kor mutasson be magyar nyelvű szentmisét a Jelenési Barlangban, amelynek keretében ő a külön Magyarország számára írt felajánló imáinkkal fogja hazánkat felajánlani Szent Mihály Arkangyalnak.
Magyarország felajánlása Szent Mihály arkangyalnak (1.)
Szent Mihály Arkangyal! Az Anyaszentegyház fő védelmezője! Neked szenteljük Szentatyánkat, a püspököket, a papokat és az egész Egyházat, különösen Magyarországon, a mi hazánkban, hogy hűségesen vezessen minden nemzetet és minket is a Szentháromság Egy Istenben – Atya, Fiú és Szentlélek – a Vele való teljes egységre.
Isten nagyobb dicsőségére és a testvéri szeretet nevében Neked szenteljük a magyar nemzetet és államot, hogy a szívek igazi megtérése, az Isten elleni bűnök kiengesztelése, valamint az Isten törvényeivel összhangban lévő törvények és cselekedetek által Magyarország Jézus Krisztus és az Ő Szeplőtelen Édesanyja igazi királyságává váljon.
Szent Mihály arkangyal! A mennyei Seregek legfőbb Ura! Kérlek, segíts minket, magyarokat, hogy megismerjük, szeressük és engedelmesen teljesítsük Isten szent akaratát hazánk számára. Nemzetünk hozzon dicsőséget Jézus Krisztusnak, Magyarország jogos Királyának és Szűz Máriának, Isten Anyjának és a mi égi Édesanyánknak, Magyarország Szeplőtelen Királynőjének. Magyarország megtérése és Isten törvénye szerinti élete által segítse a többi sebzett nemzetet is az Istenhez való visszatérésében.
Állítsd meg a gonoszság minden támadását, különösen azokat, amelyek az emberek, a családok és a nemzetek megosztásához vezetnek. Védj meg minket minden haragtól, a gyűlölettől, a bosszúvágytól és az önzéstől! Esdj ki számunkra Istentől lelki erőt, hogy megbocsássunk ellenségeinknek, és készséget, hogy áldozatokat hozzunk Isten dicsőségére, Krisztus szolgálatában.
Szent Mihály Arkangyal! Velünk együtt, a mi nevünkben is adj hálát Szűz Máriának Magyarország anyai és királynői védelméért. Adj békét a gyűlölet, a konfliktus és a háború által sújtott korunkban! Legyen a földi béke megtartó ereje az a béke, amely Isten törvénye szerinti életet hoz. Ébressz fel mindenkit nemzetünkben, aki az istentelenség álmába merült, hogy felébredjünk, hogy Veled együtt harcoljunk, a mi hatalmas védelmezőnkkel, Szent Mihály Arkangyallal. Adj nekünk bátorságot az ellenséggel való küzdelemhez a szentségi élet, a rózsafüzér imádkozása, az ima, az engesztelés és a virrasztás által, hogy meggyújtott lámpással a kezünkben várjuk az Úr érkezését! Amen.
Magyarország felajánlása Szent Mihály Arkangyalnak (2.)
Tiszteletre méltó és kedves Szent Mihály Arkangyal!
Ebben az órában, országunkért könyörögjünk Hozzád. Kicsi ország vagyunk a Földön, de népünk szeret és tisztel Téged. A Te alázatod, és a Te örök hűséged a Mindenható iránt mindnyájunk számára példát mutat. Meghajolunk Előtted, ó Szent Mihály, az égi seregek szent Vezére és kincse! Hazánk nehéz, válságos helyzetben van, szorongatások és támadások között élünk. Belső viszályok és vádak rombolni akarják jóhírünket a világ előtt, beszennyezik Szent István és magyar szentjeink hitvilágát és földre akarják taposni hitünket és erkölcsünket, magyar értékeinket. Mindenhonnan rágalmak zúdulnak ránk. Hatalmad és védelmed alá helyezzük most nemzetünket, győztes harcod erejében bizakodunk. Segíts, hogy bátrak lehessünk az ellenséggel szemben Jézus Krisztus zászlaja alatt! Segíts, hogy Jézussal és a Te erős karoddal egységben meg tudjuk védeni Nagyasszonyunkat, kiállva Őérte, aki a mi törvényes Királynőnk és égi Édesanyánk! Segíts a bátortalanoknak, kétkedőknek, hogy országunk valóban Szűz Mária Engesztelő Országa lehessen!
Védd meg kicsi gyermekeinket, a fiatalokat minden fertő, ártó hatástól, hogy Jézuséi lehessenek! Könyörgünk, védd meg tisztaságukat! Védd meg nemzetünket a válásoktól, az abortuszoktól, a gyermekek bántalmazásától, minden veszedelemtől, vérontástól és a háborútól, s minden gonosz szándéktól! Itt állunk Előtted, mélyen meghajolva, megrendült szívvel. Kérjük, szent kardoddal érintsd meg vállunkat, hogy elteljünk a Te alázatos lelkületeddel és harcos bátor erőddel, ami a Mennyei Atya Szentlelkéből hat át Téged.
Szent Mihály Arkangyal, szépséges Herceg! Tekints Nagyboldogasszonyunkra, magyar szentjeink áldozatára és könyörgő imáinkra! Védelmezz minket minden gonosztól, és űzd el országunkból a sátán minden ártó hatását, csábítását, cselekedetét és minden kísértést az emberi szívekből! Hitéletünk megfogyatkozott. Kérünk, növeld bennünk és honfitársaink szívében, lelkében is a hit utáni erős vágyat és áhítatos imádást az Eucharisztia iránt!
Védelmezd meg papjainkat, a magyar Egyházat, bíborosunkat és püspökeinket, hogy szentként éljenek, és Jézus Evangéliumának nyomában járva vezessék gyermekeinket, a rájuk bízott lelkeket az Úrhoz! Oltalmazd állami vezetőinket is, és esd ki számukra a bölcsesség Lelkét, hogy Ő irányítsa őket minden döntésükben, hogy azok mindenkor szent akaratod szerintiek legyenek. Adj nekik bátorságot, hogy az árral szemben is a keresztény értékeket tudják képviseli népünk javára.
Jézusunk! Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk szent színed előtted és rendületlenül bízunk Szent Mihály értünk való küzdelmeiben! Köszönjük ezt Neked! Mennyei Atyánk, bizalommal kérünk, fogadd el a Szentlélek erejében és szeretetében Magyarországnak ezt a felajánlását Szent Mihály Arkangyalnak a végső idők e nagy harcában. Amen.
Minél többen imádkozzuk lélekben együtt.
Ennek a szentmisének is ugyanaz lesz a közvetítési linkje, mint a febr. 8-i szentmisének, amely a Jelenési Barlang YouTube csatornája.
Ha bármelyik szentmisébe nem tudnátok abban az időpontban bekapcsolódni, utána is van lehetőség rá ezen a csatornán keresztül.
Lehetőségeitek szerint terjesszétek, e felajánló imát, hogy minél többen egységben végezhessük, hiszen akkor nyilván annál nagyobb lesz az ereje is.
Mohos Gábor püspök atya már megérkezése után, febr. 8-án, csütörtökön de. 11 órakor misézik majd a Jelenési Barlang bejárata előtt, jobbra fönt található “Madonna della Libera” templomban, ahová a Garganoba zarándokló magyar híveket szeretettel várja. Onnan sajnos nincs közvetítési lehetőség.
Viszont a febr. 10-én, szombaton reggel 8.45-kor kezdődő, szintén a Jelenési Barlangban tartandó szentmiséjébe újra be lehet majd kapcsolódni itthonról is online.
Mivel az Úr Jézus azt kérte az üzenetében, hogy a zászlóikkal jöjjenek a népek és az imacsoportok, de nem tudjuk, hogy Magyarországról honnan és hányan érkeznek majd zarándokok, azt javasoljuk, hogy mivel az egyik testvérünk visz magyar zászlót, akörül gyülekezzenek a magyar hívek.
A magyar zarándokok számára fontos tudni, hogy 8-án, csütörtökön du. 14.30-kor nyitják a Barlangot a szokásos olaszországi szieszta után, de mivel nagy tömeg lesz a német nyelvű zarándokok miatt, érdemes már előbb odamenni, ha valaki biztosan be akar jutni, mert valószínűleg hosszú sor lesz.
Ezek az imádságok nyilván máskor is nagyon hathatósak, úgyhogy máskor is kiesdhetjük velük Szent Mihály oltalmát és segítségét.
Bízva a közös imádságunk erejében, szeretettel:
Szöllősi Ildikó
Akik pedig nem tudnak odautazni, azok is megtehetik itthon e felajánlást.
A Pesti Ferenceseknél tartandó szentségimádás keretében február 9-én péntek este 20-22 óra között Úr Jézus jelenlétében imádkozunk, és így csatlakozunk e felajánláshoz, valamint kérjük az Úr áldását, a Szűzanya közbenjárását és Szent Mihály oltalmát magunkra és szeretett hazánk számára. Ezt közvetítjük a Szeretetláng Mozgalom FB oldalán.