Elhangzott a Szent Anna-réten február első szombatján

Lezárult egy szakasz, a kápolna megépüléséért folytatott küzdelem. Nehéz volt ez a küzdelem. Hosszú utat kellett bejárni. Sokat kellett imádkozni. Sok diplomáciai lépést tenni. Sok akadály kikerülni. Sok gonosz lelket elkergetni.

Minden gonosz lelket még nem sikerült elkergetni. Főleg azokat nem, amelyek a magyarságra nehezednek már évszázadok óta: a megosztottság, a széthúzás, az ellenségeskedés, a saját fejünk után menés, a kevélység gonosz lelkeit. Hogy ezek is eltávozzanak, ahhoz összefogásra, kitartó imára, türelemre, alázatra, áldozatokra van szükség.

A kápolna megépülésének a folyamata lezárult, de ez csak egy közbülső cél volt. Nem ülhetünk a babérjainkra.

Ezt nem mi építettük, az egyház építette a civil hatósággal, az állammal együttműködve, a hívek bevonásával. Hogy milyen legyen, arról minket nem kérdeztek, hogy éppen ilyen lett, arról a fejünk fölött döntöttek. A Natália nővér-féle tetszett mindenkinek. Ha majd egységben leszünk… megépülhet talán majd az is. Széthúzásunkkal most ennyit érdemeltünk.

 

Mit ad számunkra ez a kápolna? Mennyiben más a helyzet, most hogy megépült?

Az egyházi áldással minden bizonnyal egy külön őrangyalt kapott a kápolna, aki vigyáz rá, és a környékre.

Árad, szinte tapintható, megfogható a kegyelem. Sokan járnak, egyének, csoportok a kápolnához a nap minden szakában. Száll az ég felé az imádság. És árad lefelé a kegyelem.

Egy Jákob létrája nyílt itt a Szent Anna-réten (Vö 1 Móz 28,12). Le-föl járnak az angyalok. Fentről Isten színelátását, a szentet, szenteket magukkal hozva, és a földön élők lelkét magukkal víve Isten színe elé, és újra egyre mélyebbre szállva az emberi nyomorúságba, majd egyre magasabban emelkedve Isten világába egy szüntelen körforgással.

A Szűzanya beköltözött ebbe a kápolnába, mint ahogy elfogadta annak idején az istállót is. Biztosak lehetünk abban, hogy itt van közöttünk. Fegyverét adta a kezünkbe. Azt ígérte, hogy miként Garabandalban és más kegyhelyeken, minden elsőszombaton megáldja rózsafüzéreinket. Ez nagy kegyelem, de nem elsősorban azért adja az áldást, hogy mutogassuk, hogy ez egy Szűzanya által megáldott rózsafüzér, hanem hogy használjuk. A Rózsafüzér a Szűzanya legerősebb fegyvere, amellyel végleg megkötözi majd a sátánt és a többi bukott angyalt.

Egy Istentől, egyházától megáldott helyet kaptunk, ahol az engesztelők, a hívők, az Istent keresők Istennel és egymással is találkozhatnak. Legyenek különösen ezek az elsőszombatok az egymással és az Istennel, a Szűzanyával való találkozás alkalmai; a bűnbánat, a tisztulás és a megszentelődés alkalmai. Imádkozzunk azért, hogy atyák is el tudjanak jönni minél többen, hogy elvégezhessük itt havi, elsőpénteki, elsőszombati gyónásunkat.

 

Forduljunk a jövő felé! Mikre hív, milyen feladatok elé állít minket ez a kápolna?

Megindult intenzívebben Magyarország tisztulása. Szüksége van ennek az országnak a tisztulásra. Ha meglátnánk Magyarország szívét, hogy milyen sebek vannak rajta, milyen bűnök csúfítják, elborzadnánk. A tisztulás, a gyógyulás csak a szenvedéseken, csak a megtérésen, csak a szívből jövő imákon keresztül lehetséges. Hogy a tisztulás szenvedése milyen mértékű lesz, az rajtunk, engesztelőkön is múlik.  Rajtunk is múlik, hogy milyen mértékben fog szenvedni Magyarország. Nem lankadhat az ima, az engesztelő cselekedetek, a böjtök, a szentségimádás és a szentmise. Ezeken keresztül hatalmas kegyelmet áraszt ránk Mennyei Atyánk. A hála, a köszönet is legyen mindig ott bennünk a már megkapott, és a jövőben felénk áradó kegyelemért. “Ne aggódjatok semmiért, hanem mindazt, amit kértek hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten színe elé”. (Filippiekhez írt levél 4,6)

A kápolna felszentelésével országunk kicsit fellélegzett, de a szellemi harcnak, a ránk váró megpróbáltatásoknak egyáltalán nincs vége.

Komoly kegyelmi lehetőségekkel gazdagodtunk. Megépült ez a kápolna. Nagy hálával tartozunk érte a Szentháromságnak és a Szűzanyának.

Nem elég csak az elsőszombati szentmisére eljönni. Sokan nem tudják még ezt se megtenni. Ellenben minden nap bárki, még az ágyhoz kötött beteg is, be tud lépni lélekben ebbe az engesztelő kápolnába. Hogyan tehetjük ezt? Ez engesztelő kápolna. Hogyan engeszteljünk? Négy lehetőséget sorolok fel.

1) Három éve már, hogy megalakult a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja éppen e kápolnával kapcsolatban. Akik régebb óta ide járnak, azok ismerik e lelki család napi engesztelő imáját. Néhány perc csak, hogy elimádkozzuk ezt az imát. Ezt meg fogjuk tenni a szentáldozás után. Az imának a nyomtatott formája elfogyott. A következő elsőszombatra próbáljuk ezt újra nyomni. Most erről a leki családról egy szórólapot fogunk kiosztani. Azon megtalálható az internetes elérhetőség, ahol alaposabban tájékozódhatunk erről a lelki családról az Engesztelők lapján. (Engesztelok.hu/Kategóriák/Szentháromság gyermekei)  https://engesztelok.hu/category/szentharomsag-gyermekei/

2) Egy másik csatlakozási lehetőség, hogy csatlakozhatunk a folyamatos kilencedhez, Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez amelyet sokan imádkoznak.

Az engesztelők lapja fő oldalára felkerült egy új modul a felső vizszintes sorba, amelynek ez a címe: Kilenced. Ezt elimádkoztuk itt a szentségimádás alatt. Két kilenced is folyik párhuzamosan. Az egyik az un. nagykilenced, amelyet folyamatosan végzünk itt az elsőszombatokon a Szűzanya Szeplőtelen Szívének az engesztelésére, úgy ahogyan a fatimai üzenetekben szerepel. A másik, un. kis kilenced az egymást követő napokon ismétlődik. Az engesztelők lapjának ebben a moduljában leolvashatjuk minden nap, hogy hol tart éppen ez a kilenced. És a kilenced imáját is mindig megtalálhatjuk az aktuális napnál, és az egész kilenced szövegét is letölthető, kinyomtatható formában.

A közösségben, másokkal egységben mondott imának nagyobb a hatékonysága. Ezáltal is belekapcsolódhatunk az engesztelők közös imájába.

3)Nagy kegyelmeket lehet leesdeni az irgalmasság órájának a megtartásával úgy, ahogyan ezt a II. János Pál pápa által szentté avatott Fausztina nővér üzeneteiben szerepel. Ez az irgalmasság rózsafüzérének az imádkozásából áll lehetőleg az irgalmasság órájában délután 3 és 4 óra között.

Magyarország hivatásához tartozik, hogy ne csak az országért, hanem az egész világért engeszteljen. A Földön más-más órára esik az irgalmasság órája. De mivel nekünk magyaroknak az egész földért engesztelniük kell, ezért minden óra számunkra az irgalmasság órája. Ez nem azt jelenti, hogy a szó szoros értelmében a nap 24 órájában kell imádkoznunk, hanem azt, hogy bármely órában imádkozunk, a Föld azon országaiért imádkozhatunk, azokkal összekapcsolódva lélekben, akik a föld azon pontján élnek, ahol éppen az irgalmasság órája van. Magyarországon minden óra irgalmasság órája lehet, mert az egész világot imára hívja. Kérjük imádságunk elején Szent Őrangyalunkat, hogy hívja azokat a szent őrangyalokat, akikkel abban az imaórában egy szívvel imádkozhatunk. Így a nap 24 órájában nincs ima nélküli időszak. Ezáltal az örök imádás lelki kápolnájába belépve soha nem lesz magányos az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus. Ha ezt sikerül így megvalósítanunk, akkor az örökimádásnak egy különleges formája valósulhat meg.

4)Nagy kegyelmeket lehet leesdeni Urunk szenvedésének az óráiban csütörtök esténként, éjszaka is Jézus olajfákhegyi szenvedésének az óráiban egészen péntek 3 óráig, amikor Megváltónk életét adta értünk.

A csütörtök esti, éjszakai órákban több atya és őket támogató hívek imádkoznak Magyarország szabadulásáért, tisztulásáért. Ehhez az imához is fontos, hogy hozzá csatlakozzunk.

Vegyetek részt Magyarország felébresztésében és az Egyház újjáéledésében, a lelkek mentésében! Legyetek egységben a Szentháromság és a Szent Család és a Mennyei Kar szeretetében és oltalmában!

Fontos, hogy az engesztelők között az egység növekedjen. Hogy még többen találjanak rá a mélység és a magasság örök körforgásában – amelyet Jákob létrája jelképez – a Szentháromság és a Szent Család örök szeretetére.

 

Most emeljük magasba a rózsafüzéreinket, hogy a Szűzanya ígérete szerint megáldja azokat!

A mi Édesanyánk, a világ és a béke Királynője lejön, itt van köztetek. Mindenki rózsafüzérét szeretné megérinteni, megáldani, hogy egység legyen az engesztelők között. Hogy mindaz a kegyelem, amit Mennyei Atyánk elkészített, az elindulhasson. Magyarország nem pusztul, hanem tisztul.

Bocsa József Sch.P.