Korunk démonai és az ellenük való harc. A világban tomboló démonok és ezek legyőzése a Szent Egyház és annak édesanya, a Világ Győzelmes Királynője és az ő angyalai segítségével. Ez ennek a mostani elmélkedésnek a témája itt a Szent Ann-réten.

Milyen démonok tombolnak ma a világban?

Most már nemcsak az orosz-ukrán háborúval, hanem a palesztin-izraeli háború kitörésével is láthatjuk, hogy hogyan bontakozhat ki egy európai háború, vagy egyenesen egy világháború, amely rengeteg ember halálát okozhatja és mérhetetlen szenvedéseket zúdíthat sok emberre, és amelyben elszabadulhatnak olyan démonok, amelyeket a közhatalom a béke idején úgy-ahogy még meg tudott fékezni.

Ezek a démonok

  • a kegyetlenség, a brutalitás, a szadizmus démonai
  • a természet és az élet szétrombolásának a démonai
  • a Föld egyes részeinek elpusztítását, sőt akár kozmikus katasztrófákat is előkészítő démonok

Tevékenységük nem most kezdődött. Ott voltak már az ember bűnbeesésénél is, az első embergyilkosságnál is, az Egyház születésénél is. Már az apostolok között is ott volt az árulás démona, már a kezdetek kezdetén is elhintve a széthúzás, a tévtanítások, eretnekségek magvát, majd nagy szakadásokat is okoztak.

Az elmúlt héten volt a Reformáció emléknapja. Protestáns testvéreink talán zokon veszik, hogy mi katolikusok nem ünneplünk velük. De hát mit ünnepeljünk? A szakadásokat, az egyház legnagyobb kegyelmi eszközeinek a szentségeknek az eltörlését, nagyobb részük háttérbe szorítását?

Most tűnt fel számomra, hogy a reformáció emléknapja, és a halloween napja egybeesik. A A halloweennel kapcsolatban a sátánista egyház magyar származású alapítója mondta, hogy van egy nap, amelyen a katolikus szülők is a sátánt imádtatják gyermekeikkel.

A liberalizmus, a közömbösség Isten és az Egyház iránt, az ateista kutatás, tudomány már nem mai találmányok. Már a reneszánsz, a felvilágosodás (helyesebben az elsötétedés) korában kezdte bontakoztatni a szárnyait.

A kommunizmus vörös kakasa vagy vadállata, az erőszak hatalmassága, az istenellenes zsarnokság, a brutális elistentelenítés, a materializmus, a lelki élet sterillé tétele, a hatalommal végbevitt árulás nekünk keleteurópaiaknak jól ismert.

A kínzó kihallgatások, brutális gyötrések démonai, a lázadás, ellenségeskedés, izgatás, megfélemlítés, kegyetlenség, brutalitás, kirakatperek, kínzások, zsarnokság, diktatúra, vallásüldözés, deportálások, tömegmészárlások, egész népek kiirtásának, kiirtani akarásának a démonai jól ismertek számunkra.

Mindezek a nyugateurópaiak számára sokáig ismeretlenek voltak. Valamit megízleltek belőle a két világháborúban. Utána csak a II. világháborút kellett kiheverniük. Számunkra nem volt pihenőidő a háború után, egy újabb, szörnyű rémálom következett. Nyugat-Európa most kezdi ezt kóstolgatni, de a kényelem, a jólét elnéptelenítette őket. A vendégmunkások és friss migrációval befogadottak bizony polgárháborúval, széteséssel fenyegetik őket. A hétköznapi emberek kezdenek ébredezni, de a föléjük ültetett politikai árulóktól vajon lehetséges-e emberi eszközökkel, pusztán demonstrációkkal, szavazással való szabadulás?

A nyugati embert, és a nyugati fertőzés révén immár sok keletieurópait is fogságában tartja az én-bálvány, amely a sátánnal is szövetkezni képes a hatalom, a megtiszteltetés, a pénz, a siker érdekében.

De hát aki ennek a bálványnak a rabja, hogyan harcolhat a felsoroltak ellen? Az ördögöt hogy lehetne az ördöggel, Belzebub, az ördögök fejedelmének a segítségével kiűzni?

 

Milyen eszközeink vannak ezeknek a démonoknak a kiűzésére, legyőzésére?

Néven nevezni őket tevékenységük, rombolásaik alapján. Lerántani az álarcot, amibe bújtak, pl. a humanizmus, a filantrópia, a haladás, a korszerűség, a megmentő álarcát. Ellenük mondani és kikergetni őket az életünkből, a közéletből és mindazokról a területekről, ahová behatoltak, és amit uralmuk alá hajtottak.

De a puszta szónak, a puszta emberi akarásnak nem engedelmeskednek. Csak az isteni hatalom, és az azt szolgáló angyali erők képesek csak kiűzni, legyőzni ezeket. Az égiekkel, a szent angyalokkal való szövetség, a velük való együtt-munkálkodás nélkül semmi esélyünk az ellenállásra, a győzelemre.

A sikeres ellenálláshoz, velük való eredményes harchoz elsősorban a Szent Egyház kegyelmeire van szükség, amely még hűségesen őrzi ezeket: elsősorban a bűnbánat szentségére, és a szent Eucharisztiára: a szentmisére és a szentségimádásra; a Jézus Szíve tiszteletre, a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a tiszteletére és az engesztelésre.

A kereszt vállunkra vételére, az önmegtagadásra, az imádságra, az erényekre, a Szentlélek ajándékaira., azok elfogadására és használatára. Arra, az erős elhatározásra, hogy Isten akaratát akarjuk követni minden gonoszsággal szemben.

A Szentlélek ajándékaira, azaz a bölcsességre és értelem Lelkére, a tudás és a jótanács Lelkére, a jámborság, az istenfélelem Lelkére, Isten Igéje világosságának az angyalaira, az erősség angyalaira.

A Szűzanya szent angyalait kell segítségül hívnunk, akik majd letaszítják evilág fejedelmét – ahogy maga Jézus nevezte őt – a sátánt trónjáról.

Hívjuk újra meg újra, nap mint nap azokat a szent angyalokat, akik Isten hangját olyan erősen mondják a léleknek, a saját lelkünknek, és azok lelkének, akikért imádkozunk, hogy az soha ne tudja elfelejteni.

Hívjuk segítségül a szeretet erejének a szent angyalát, aki győzedelmeskedik minden gonosz felett!

Kérjük újra meg újra, nap mint nap a szent angyalokat, hogy szabadítsanak meg minket és azokat, akik ránk küldik a gonosz lelkeket, a zabolátlan önakarattól.

Soha ne feledjük, hogy Isten minden rosszból jót tud kihozni! A nagy próbatételek, amelyeket Isten megenged, formálják a szenteket és a nagy személyiségeket.

Szembe nézve az ellenséggel ne legyen bennünk semmi félelem, egyedül csak az Istenfélelem, amely az Istenbe vetett hitnek, a nehéz időkben való megmaradásnak, kitartásnak is az alapja.

Ez egyedül attól fél, hogy megbántja Istent. De ez a félelem nem olyan, mint a többi félelem. Az istenfélelem nem pánik, nem rettegő félelem, nem depresszió, hanem olyan félelem, amely mindig újra bűnbánatra sarkall, ha elestünk, és amely éppen eleséseink révén is megóv a gőgtől, amely az angyalok bukását is eredményezte.

Igazi szeretet, bizalom, hűség, kötelességtudat már nem léteznek a világban, csak a hívők közösségeiben. Ott vannak ezek lepecsételve. Próbáljunk nagy energiaráfordítás árán is kialakítani és fenntartani ilyen közösségeket! Ilyen mindenek előtt a család, amely ellen a pokol most a legnagyobb támadását intézi. Arra a helyzetre is vonatkoznak Jézus szavai, hogy „ne álljatok ellent a gonosznak”, amikor éppen családtagjainkon keresztül halljuk a gonosz hangját, és érezzük támadásait. Ilyenkor nem ők szólnak, és cselekszenek, hanem a gonosz rajtuk keresztül. Ha ezt tapasztaljuk, vonuljunk vissza, térdeljünk le, imádkozzunk, amíg le nem csendesednek. Ha tudjuk, hogy mire ugranak, ne provokáljuk őket!

Ne engedjük, hogy a gonosz lelkek szétverjék családunkat! Harcoljunk minden erővel érte! „Kössük meg újra” a házasságot, amikor felnőttek a gyerekek. Tegyünk meg mindent a megtartó jó családi és imaközösségekért!

Reményünk szerint ezt a végső nagy harcot, a gonosz legyőzését fogja szolgálni ennek a végre valahára megépült kápolnának a megáldása, felszentelése is, amely december 8-án 11 órakor, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén lesz.

A múlt héten találtam rá egy Majkról, a kamalduliakról, II. Rákóczi Ferenről tartott tudományos konferencia anyagában a következő minden bizonnyal nagy keresztény fejedelmünktől származó imádságra.

Oh, te angyaloknak ragyogó csillaga,

Édes Jézusomnak szerelmetes anyja,

Édes nemzetemnek ki vagy pátrónája,

Hívlak segétségül népem oltalmára.

Hívjuk Őt, az angyalok ragyogó csillagát, Jézusunk szerelmetes anyját, és a miénket, nemzetünknek nagy pátrónáját, a Világ Győzelmes Királynőjét minden nap segítségül népünk oltalmára! És kérjük, hogy fogadja el lakóhelyének ezt a bár kicsinyke, de végre valahára megépült kápolnát!

Bocsa József atya

Elhangzott 2023. november elsőszombatján a Szent Anna-réten